تاريخ : | | نویسنده : مدیر

نمونه طرحهای انجام شده  منظر  ( Landscape designs samples )

 

 طرح فضای دوچرخه سواری و المانهای پارک حاشیه ای

( Park Play Ground Design By: Amir Aslan Masoumi ) 

طرح فضای دوچرخه سواری  پارک حاشیه ای

( Park Play Ground Design By: Amir Aslan Masoumi ) 

 طرح فضای دوچرخه سواری و نشستن  پارک

( Park Play Ground Design By: Amir Aslan Masoumi )

طرح فضای بازی کودکان 

( Park Play Ground Design By: Amir Aslan Masoumi )

در این تصویر سینمای هلوگرافیک فضای باز نیز قابل مشاهده است

 

طرح فضای زمین والیبال سرپوشیده 

( Park Play Ground Design By: Amir Aslan Masoumi )

ایجاد فضایی کاملا آرام و ورزشی و اما قابل عبور خصوصی و عمومی و قابل استفاده در روزهای بارانی و ساعات گرم روز همه در یک مکان ، مکانی برای تفریح و نشاط

 طرح فضای زمین والیبال سرپوشیده 

( Park Play Ground Design By: Amir Aslan Masoumi )

ایجاد فضایی کاملا آرام و ورزشی و اما قابل عبور خصوصی و عمومی و قابل استفاده در روزهای بارانی و ساعات گرم روز همه در یک مکان ، مکانی برای تفریح و نشاط

طرح ورودی پارک 

 ( Park Enterance Design By: Amir Aslan Masoumi )

 .: Weblog Themes By BlackSkin :.